Project indienen

Het Biesbosch Streekfonds stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten van de Biesboschstreek, onder de noemer duurzame vrije tijds economie. U kunt de Stichting Biesbosch Streekfonds vragen om een stimuleringsbijdrage te verstrekken uit het Streekfonds.

Projecten in het werkgebied

Donaties kunnen aangevraagd worden voor projecten die plaats vinden in het werkgebied van de Biesboschstreek.

Aard van de projecten

Het Biesbosch Streekfonds richt zich op stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties, bedrijven en individuele personen. Projecten dienen betrekking te hebben op die betrekking hebben op het hoofdthema Duurzame vrije tijdseconomie, daaronder vallen deelaspecten zoals Natuur, Water, Milieu, Landschap, Cultuurhistorie, Toerisme & recreatie.

Omvang van de donatie

Per geval bekijkt het Biesbosch Streekfonds of en zo ja, welke mate van bijdrage noodzakelijk is. Een bijdrage tot maximaal 100% van de projectkosten is mogelijk. Maar projecten waarbij de bijdragen en inzet vanuit eigen middelen en andere partijen samen meer dan 50% zijn, hebben de voorkeur.

Voorwaarden aanvraag

 • Het project moet passend zijn in het hoofdthema.
 • Projecten die het samenwerken in netwerken of tussen verschillende partijen ondersteunen, hebben een pré. Dat geldt ook voor projecten die zich richten op het vergroten van de band tussen de burger en de Biesboschstreek.
 • De aanvraag dient uiterlijk twee maanden voordat het project van start gaat te worden ingediend bij het secretariaat.
 • Het project moet binnen een jaar na indiening van de donatie-aanvraag van start gaan.
 • Bij de donatie-aanvraag moet een duidelijke omschrijving van het project en de activiteiten bijgevoegd worden. Inclusief een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven.
 • Tevens moet vermeld worden welke andere donatiegevers, sponsoren of financiers zijn aangeschreven en welke een bijdrage hebben toegezegd.
 • Het Biesbosch Streekfonds financiert geen arbeidsloon, en draagt in principe niet bij aan onderzoeksprojecten.
 • Het Streekfonds geeft de voorkeur aan zoveel mogelijk concrete, uitvoerbare projecten. Op de donatie-aanvraag moeten duidelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de aanvrager staan.
 • Op het moment dat een aanvraag voldoet aan deze voorwaarden beslist het bestuur op basis van de hoeveelheid beschikbare financiële middelen of een aanvraag geheel, deels of niet gehonoreerd wordt.

Procedure

 • U ontvangt bericht dat de aanvraag is ontvangen, met daarbij een vermelding van de termijn waarop de aanvraag wordt behandeld.
 • De ontvangen aanvragen worden maandelijks behandeld op de bestuursvergadering.
 • Binnen twee weken na de bestuursvergadering ontvangt u schriftelijk bericht over het genomen besluit.
 • Het bestuur stuurt een definitieve beschikking t.a.v. de bijdrage op het moment dat het project 100% financieel gedekt is.
 • In de uitingen van een gedoneerd project moeten duidelijk het logo en de naam van het Biesbosch Streekfonds vermeld worden.

Wilt u een project indienen of heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met onze secretaris.

BIESBOSCH STREEKFONDS